Obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti VELSA s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

Tyto smluvní podmínky platí pro veškeré plnění objednávek společností VELSA s.r.o. (dále jen "společnost") a mají přednost před obchodními podmínkami zákazníka.
Neurčí-li společnost písemně jinak ,jsou tyto podmínky rozhodující a představují úplnou dohodu mezi společností a zákazníkem.
Tyto podmínky není možné doplňovat ,nebo jakkoliv měnit bez souhlasu jednatele společnosti.
V případě doplnění těchto podmínek se změny nevztahují na obchodní plnění uzavřené před změnou obchodních podmínek.

2. Ceny

Není-li uvedeno jinak ,jsou platné ceny uvedené v oficiálním ceníku společnosti. Uvedené ceny jsou v Kč ,bez DPH.
Platba v EURO ,nebo jiné cizí měně pouze po předchozí dohodě.
Společnost si vyhrazuje právo provádět v cenách změny kdykoliv a bez předchozího upozornění.
Slevy jsou chápány jako zvýhodnění obchodních partnerů s dobrým kreditem vůči společnosti v rámci naší spolupráce. Slevy uvedené v ceníku proto nemusí být vždy přiznány z důvodu např. špatné platební morálky.
Účtované částky jsou platné v době přijetí objednávky. V případě dodávky zboží "na etapy" ,platí cena uvedená v době odeslání první dodávky.

3. Objednávky

Společnost přijímá objednávky telefonicky ,písemně ,faxem ,e-mailem.
V objednávce je nutné uvést číslo objednávky ,úplný název společnosti včetně IČ a DIČ ,fakturační a případně dodací adresu ,odpovědnou osobu ,kontaktní e-mail a tel. číslo.
Pokud není v objednávce uvedeno jinak ,považuje se objednávka za spěšnou a pokud je objednané zboží skladem ,bude vyřízena bez prodlení.
V případě ,že nejsou některé položky skladem ,jsou v první etapě expedovány samostatně položky skladem. Zbývající položky jsou doručeny v další etapě ,ihned po přijetí na sklad.
Na položky z objednávky zaslané v další etapě doručení ,nejsou účtovány náklady na dopravu.
Potvrzení přijetí objednávky odběrateli je zasílána pouze na výslovné přání zákazníka.
Společnost si vyhrazuje právo na zamítnutí spolupráce s jakýmkoliv zákazníkem ,nebo osobou bez udání důvodu.

4. Dodání

Způsob dodání - osobní odběr ,balík do ruky - Česká pošta ,Toptrans. Poštovné (dopravné) platí odběratel s výjímkou plnění objednávky na dvě etapy ,záručních oprav ,nebo je-li dohodnuto jinak. Výše poštovného (dopravy) je dle aktuálního tarifu dopravce (Česká pošta,Toptrans).
Ostatní způsoby dodání po předchozí dohodě.
Zboží je dodáváno v přepravní krabici.
Společnost zajistí dostupnost uživatelské a technické dokumentace pro správné uvedení do provozu a to v českém jazyce (překlad do jiného jazyka dle dohody).
K produktům ,podléhajícím certifikaci , je automaticky společností přiloženo ke zboží "prohlášení o shodě" dle platných předpisů.

5. Platby

Společnost přijímá platby v Kč (CZK) ,platba v EUR ,nebo jiné cizí měně pouze po předchozí dohodě. Veškeré platby musí být hrazeny bez dodatečných srážek ,nebo odpočtů.
Forma úhrady za dodané zboží je platba hotově ,dobírkou,bankovním převodem.
Novým obchodním partnerům ,nebo partnerům s velmi špatnou platební morálkou ,není zboží dodáváno na splatnost faktury ,ale pouze hotovostní platbou ,dobírkou ,po zaplacení zálohové fakturou (platba předem) .
Stálým obchodním partnerům s dobrou předchozí platební morálkou je běžně poskytována úhrada bezhotovostně , s termínem splatnosti 14-ti dnů.
V případě prodlení platby si vyhrazujeme právo připočítání zákonných úroků ,stejně tak zdržení následující dodávky až do doby uhrazení pohledávky.
Číslo účtu společnosti ,včetně IBAN ,BIC ,variabilní a konstantní symboly ,forma úhrady a datum splatnosti jsou uvedeny na faktuře -daňovém dokladu společnosti.

6. Vlastnictví

Vlastnické práva na dodané zboží nepřechází na zákazníka ,dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky splatné společnosti ze strany zákazníka (hotově ,nebo na účet společnosti).
Společnost si vyhrazuje právo na opětovné přivlastnění dodaného zboží bez předchozího upozornění pokud : neobdrží platbu do data splatnosti , dojde k ukončení smlouvy ze strany zákazníka ,v případě exekuce zákazníka ,nucené zprávy ,nebo obdobného soudního nařízení.

7. Záruka a reklamace


Pro veškeré produkty dodané společností platí záruční doba dva roky ode dne expedice zboží k zákazníkovy. Záruční doba je platná i v případě ,kdy je výrobek společnosti dodán zákazníkovy jako součást vyráběného celku zákazníkem a konečnému uživateli dodán s časovým odstupem. V takovém případě musí konečnému uživateli záruku poskytnout dodavatel celku.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé mechanickým poškozením ,neodborným zacházením ,opravy zboží zákazníkem bez písemného souhlasu společnosti ,nevhodným skladováním , neodbornou instalací ,nevhodným užíváním a provozováním ,poškozením vlivem přepětí , extrémními napěťovými špičkami ,odstraněním označení výrobce ,nebo při poškození samo destrukční nálepky s výrobním číslem výrobku.
Společnost může převzít reklamované zboží pouze od zákazníka ,kterému bylo reklamované zboží přímo prodáno.
Reklamace nemusí být uznána při nedodržení záručních podmínek.

8. Opravy ,servis

Na objednávce opravy je nutné uvést iniciály objednatele opravy ,tel. číslo ,odpovědnou osobu a popis závady. Pokud se nejedná o záruční opravu ,nebo není-li dohodnuto jinak ,opravu ,včetně dopravy platí objednavatel opravy.
Podrobnou písemnou zprávu o opravě vystavujeme na vyžádání.
Společnost neposkytuje možnost zapůjčení náhradního produktu po dobu opravy.
Oprava může být odmítnuta z důvodu např. hrubého neplnění předchozích obchodních závazků.

9. Technická podpora

Společnost poskytuje všem svým obchodním partnerům technickou a konzultační podporu k produktům společnosti.
Prioritním zájmem společnosti je správná a bezporuchová funkce produktů společnosti.
Technickou podporou se rozumí konzultace k produktům společnosti, technické kozultace ,nebo servisní výpomoc v případě řešení nefunkčního produktu i na finální aplikaci ,nebo hledání vývojového řešení v otázkách konkrétní aplikace zákazníka.
Podpora je poskytována bezplatně telefonicky ,formou elektronické korespondence ,nebo osobní účastí. Při osobní technické výpomoci v místě aplikace může být technická podpora účtovaná dle platného sazebníku.
Technickou podporou se rozumí i zaškolení zákazníka dle předchozí domluvy.
Společnost si vyhrazuje právo omezit technickou podporu ,pokud nemá dostatečné informace o celku aplikace ,které je produkt společnosti součástí a to z např. z toho důvodu ,kdy společnost není přímým dodavatelem ,nebo výrobcem celku aplikace. Celkem se rozumí např. rozvaděč kde je produkt společnosti pouze součástí kompletu rozvaděče ,šachetní instalace , a pod..
Společnost se tím nezříká odpovědnosti za výrobek ,ale doporučí demontáž výrobku společnosti a zaslaní k provedení funkční zkoušky v prostorách společnosti na náklady zákazníka.
Technická podpora může být odmítnuta z důvodu např. hrubého neplnění předchozích obchodních závazků.

10. Duševní vlastnictví

Na veškeré výrobky společnosti včetně softwaru tvořící součást výrobků se vztahují autorské a projektové práva ,práva duševního vlastnictví a know-how ,nebo se mohou vztahovat průmyslová práva ,včetně práva patentního a ochrana obchodní značky.
Zákazník koupí produktu nezískává žádná výše uvedená práva ,kromě práva na užívání dodávky ,nebo právo dalšího prodeje v rámci své činnosti.
Společnost při porušení těchto práv může vznést nárok a vymáhat náhradu škody způsobenou porušením těchto práv zákazníkem.

11. Export

Zboží do států EU je dodáváno ve shodě s platnými evropskými standardy.

12. Vyšší moc

Pokud společnost nesplní některý ze závazků této smlouvy vlivem "vyšší moci" ,kterou nemůže společnost ze své pozice nijak ovlivnit, neporušuje tímto tuto smlouvu.
Vyšší mocí se rozumí mimo jiné jednání vlády ,válečný konflikt, požár ,přírodní katastrofa ,embargo na dovoz a vývoz a podobně. Společnost v takovém případě může upravit ,nebo úplně zrušit smluvní podmínky.

13. Omezení odpovědnosti

Za zajištění vhodnosti dodávky pro daný účel odpovídá zákazník. Společnost nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím výrobků ,nebo nesprávnou ,či neodbornou instalací a manipulací s výrobkem společnosti.


Kontakt

VELSA s.r.o.

  • Podemlýn 415/61
  • 664 31 Lelekovice u Brna
  • Czech Republic